مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: محمد حسین تقدیسی, نوذر نخعی , فاطمه بلالی
کلیدواژه ها : فعاليت جسماني - آموزش بهداشت - مداخله آموزشي
: 10963
: 95
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: عدم تحرك فيزيكي هر ساله حدود 2 ميليون مرگ در سراسر جهان برجا مي گذارد و عامل 16-10 درصد سرطان سينه، كولون و ديابت مي باشد و 22% علل بيماريهاي ايسكميك قلب را تشكيل مي دهد. لذا اين مطالعه به منظور بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر روي فعاليت جسماني كاركنان مركز بهداشت استان كرمان انجام شد. مواد و روشها: اين مطالعه نيمه تجربي بصورت قبل و بعد بر روي 149 نفر از كارمندان مركز بهداشت استان و شهرستان كرمان كه در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند، انجام شد. بوسيله پرسشنامه محقق ساخته ، سازه هاي اين تئوري قبل و بعد از مداخله اندازه گيري شدند .مداخلات آموزشي در گروه مورد بر اساس مداخلات مبتني بر اين تئوري به مدت 6 هفته اجرا شد و در گروه شاهد فقط از سخنراني استفاده شد. سپس دو گروه مورد ارزيابي قرار گرفتند. يافته ها: دو گروه از نظر متغيرهاي دموگرافيكي تفاوت معني دار با هم نداشتند. قبل از مداخله تفاوت معني داري بين ميانگين نمرات سازه هاي مختلف اين تئوري در دو گروه مشاهده نشد ( 05.0p). همچنين در ميانگين تفاضل نمرات سازه هاي تئوري قبل و بعد از مداخله اختلاف معني داري بين گروه مورد و شاهد مشاهده نشد. نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه مداخله آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده و به مدت 6 هفته با مداخله آموزشي از طريق سخنراني بر روي تعداد فعاليت فيزيكي افراد تاثير نداشته است.
نویسندگان: آرش دالوند, محمد حسین تقدیسی
کلیدواژه ها : بازيافت - كاغذ و مقوا - مزاياي اقتصادي و زيست محيطي - شهر اصفهان
: 12631
: 88
: 0
ایندکس شده در :

  زمينه و هدف: توليد روز افزون زباله از جمله كاغذ و مقوا و دفع غيراصولي آن به محيط زيست، علاوه بر هدر دادن سرمايه هاي ملي، باعث از بين رفتن منابع طبيعي ميشود. با توجه به اهميت بازيافت در اين تحقيق جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي بازيافت كاغذ و مقوا از زباله هاي شهري اصفهان مورد ارزيابي قرار گرفت.

  مواد و روش كار: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي- مقطعي است كه در سال 1385 در مناطق 11 گانه تحت پوشش شهرداري اصفهان انجام گرفت جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه حضوري با مسئولين سازمان بازيافت اداره خدمات شهري شهرداري اصفهان و پيمانكاران طرح بازيافت از مبداء و مطالعه اسناد و مدارك موجود در اين سازمان ها و مشاهدات ميداني و مطالعات كتابخانه اي صورت گرفت. در بخش ميداني وضعيت نحوه جمع آوري مواد بازيافتي و نحوه تفكيك و فروش آنها و آموزش تفكيك از مبدا در مدارس و خانه هاي فرهنگ و اصناف مشاهده و ثبت گرديد.

  يافته ها: از24864 تن كاغذ و مقواي مصرف شده در شهر اصفهان در سال 1385 تنها 39/15 درصد آن از طريق طرح بازيافت از مبداء جمع آوري و بازيافت گرديده و 61/84 درصد آن به صورت مخلوط با زباله هاي تر دور ريخته شده است. بازيافت 39/15درصدي كاغذ و مقوا از زباله هاي شهري اصفهان باعث صرفه جويي در مصرف 689011 متر مكعب آب ، 30623 گيگاژول انرژي، و كاهش قطع 65061 اصله درخت در سال مي شود. درآمد ناشي از فروش كاغذ و مقواي بازيافتي در اين طرح معادل 1951841000 ريال برآورد گرديد.

  نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد كه بازيافت كاغذ و مقوا از زباله هاي شهري اصفهان داراي توجيه اقتصادي و زيست محيطي مي باشد. (مجله طبيب شرق، دوره 10، شماره 3، پائيز 1387، ص 237 تا 246)

نویسندگان: عفت السادات مرقاتی خوئی, محمد حسین تقدیسی
کلیدواژه ها : بهداشت بلوغ - آموزش همسالان - آگاهي - نگرش و عملكرد
: 23833
: 34
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: ارتقاء سلامت نوجوانان همواره با چالش روبرو مي باشد. آموزش بهداشت بر پايه همسالان در واقع نوعي آموزش است كه در آن گروههاي همسال علاوه بر دريافت اطلاعات و مفاهيم مختلف بهداشتي، مهارت هاي آموزشي فعال جهت ارائه مطالب را فرا مي گيرند. با توجه به نقش مهم مادران در ارتقاء سلامت دختران، اين مطالعه با هدف بررسي تاثير گروه همسالان دختران بر ارتقاء آگاهي، نگرش و عملكرد مادران پيرامون سلامت جسمي بلوغ انجام شد. مواد و روشها: اين مطالعه تجربي بر روي 100 نفر از مادران دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي تهران در دو گروه 50 تايي كه با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند، انجام گرديد. آموزش ها در يك گروه با سخنراني و گروه ديگر از طريق گروه همسالان به دختران داده شد و آنها به مادرانشان منتقل كردند. بعد از گذشت يك ماه و نيم ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد مادران از طريق پرسشنامه اوليه سنجيده و با آزمون ثانويه مقايسه گرديد. مبناي تقسيم بندي نمرات آگاهي و عملكرد 100 بود. نمرات زير 50 درصد آگاهي يا عملكرد ضعيف، بين 50 تا 75 درصد متوسط و بالاي 75 درصد آگاهي يا عملكرد خوب در نظر گرفته شد. در معيار نمره بندي نگرش اختلاف ماكزيمم و مينيمم نمره ها بر تعداد طبقات (نگرش منفي، خنثي و مثبت) تقسيم گرديد. سپس دو گروه با هم مقايسه شدند. يافته ها: ميانگين نمره نگرش بعد از آموزش در گروه همسالان 49.0±25.86 و در گروه سخنراني 78.0±25.48 بود (007.0=p). ميانگين نمره آگاهي در گروه همسالان 15.2±33.89 در گروه سخنراني 67.5±73.43 شد (001.0>p). همچنين ميانگين نمره عملكرد نيز در گروه همسالان 36.21±8.80 و در گروه سخنراني 86.38±56 شد (001.0>p). در گروه سخنراني از نظر آگاهي، نگرش و عمكلرد به ترتيب 16، 66 و 42 نفر و در گروه همسالان به ترتيب 78 و 96 و 74 نفر در سطح خوب قرار داشتند (002.0>p). نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه آموزش با گروه همسالان دختر موجب افزايش ميانگين آگاهي، نگرش و عملكرد مادران نسبت به موضوع بهداشت بلوغ خواهد شد. بنابراين توصيه مي شود آموزشهاي مربوط به سلامت بلوغ با استفاده از شيوه هاي فعال آموزشي و گروههاي درگير با موضوع صورت گيرد.
نویسندگان: محمد ناظر, احمدرضا صیادی, عبدالحمید ربانی, حمید حقانی, M Ehsani, Mehdi Dehghani Firouzabadi, محمد حسین تقدیسی, الهام نژادصادقی
کلیدواژه ها :
: 14182
: 106
: 0
ایندکس شده در :
چکيدهزمينه و هدف: تجاوز به حقوق کودکان، آسيبرسانی بدنی و روانی، سوء رفتار يا رفتار مسامحه گرانه و نادرست، کودک آزاری اطلاق میشود که در اثر اين اعمال، سلامتی و آسايش کودک آسيب میبيند. با توجه به اهميت موضوع، اين بررسی جهت تعيين ميزان شيوع کودکآزاری در افراد وابسته به مواد افيونی مراجعه کننده به مرکز ترک خود معرف دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان طراحی و اجرا گرديد.مواد و روشها: در اين مطالعه مقطعی 648 نفر از والدين وابسته به مواد افيونی به صورت تصادفی نظامدار انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. جمعآوری دادهها با کمک پرسشنامه پژوهشگر ساخته و تجزيه تحليل دادهها با آزمون مجذور کای انجام شد. يافتهها: از بين نمونههای مورد مطالعه 9/81% کودکآزار بودند. 8/87% آنها در گروه سنی 60-41 سال قرار داشتند. در 30/93 % نمونههای وابسته تزريقی، 89% والدينی که سابقه اعتياد در خانواده خود داشتند، 95% از والدينی که سابقه طلاق را ذکر نمودند، 9/90% از والدينی که سابقه آزار جسمی و 9/87 % والدينی که تجربه آزارهای مسامحه در دوران کودکی خود داشتند، کودکآزار بودند. بيشترين نوع آزار جسمی سيلی زدن به صورت (86/17%) و بيشترين نوع مسامحه محروم کردن از صحبت و توجه (44/16%) بود. اقدام به کودکآزاری، در82/20% موارد در هنگام قطع مصرف مواد و بيشترين احساس بعد از ارتکاب به کودکآزاری احساس گناه (87/36%) و احساس غمگينی (25/35%) توسط نمونهها بيان شد.نتيجهگيری: اين مطالعه نشان داد که ارتباط مستقيمی بين کودکآزاری و وابستگی به مواد افيونی وجود دارد. همچنين عوامل ديگری در ارتباط با کودکآزاری وجود دارند از جمله: سطح تحصيلات، درآمد خانواده و سابقه اعتياد در خانواده والدين، سابقه طلاق در خانواده والدين. بنابراين ضرورت پايش کودکان، تدوين قوانين جهت مداخله و حمايت از قربانيان، ايجاد مراکز حمايتی و آموزش مهارتهای غلبه بر استرس و اعتياد در والدين در کاهش کودکآزاری احساس میشود. واژههای کليدی: کودکآزاری، اعتياد، مواد افيونی، ترک، خود معرف